Kik vagyunk

https://floware.hu – Selmeczi-Molnár Ágnes újságírói oldala

Adatkezelők: Selmeczi-Molnár Ágnes magánszemély

Bevezetés

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Selmeczi-Molnár Ágnes magánszemély által működtetett személyes adatok kezelésre vonatkozik.

A jelen Tájékoztató és adatkezelési irányelvek a https://floware.hu által egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, az oldalon való látogatás alkalmával elfogadottnak minősül a módosítás.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A https://floware.hu oldalon nem lehet regisztrálni, az oldal szolgáltatásaihoz nem szükséges semmilyen beazonosításra alkalmas személyes adat megadása. A https://floware.hu célzottan nem gyűjt semmilyen beazonosításra alkalmas személyes adatot.

Hozzászólások

Az oldalon nem engedélyezett a tartalmakhoz történő hozzászólás, így ezzel kapcsolatban nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a Kapcsolat menüpontban az űrlapon keresztül levelet küld az info kukac floware pont hu email címre, az adatok megadása (név, email cím) egyrészt önkéntes, másrészt ezen adatok kizárólag az oldal működéséhez bérelt külső szerveren kerül tárolásra mindaddig, amíg az oldal kezelője az üzenetet meg nem válaszolta. Az üzenet megválaszolása után az üzenet a személyes adatokkal (név, email cím) azonnal törlésre kerül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 15 napon belül. Az oldal kezelője az ilyen formában megkapott adatokat harmadik félnek nem adja át.

Sütik

A Cookie Notice for GDPR alkalmazást használjuk a sütik hozzájárulásának kezelésére.

Név Megőrzés Funkció
Funkcionális    
cookie_notice_accepted létrehozás után is megmaradó Ellenőrzi, hogy lehetséges-e sütik elhelyezése

Megosztás

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

A WooCommerce  alkalmazást weblap alapján képező Avada sablon használja. A WooCommerce egy webáruház alkalmazás, ami jelenleg nem üzemel a weboldalon.

Név Megőrzés Funkció
Funkcionális    
wc_cart_hash_* munkamenet alatt Tárolja az elemeket a kosárban
wc_fragments_* létrehozás után is megmaradó Nem ismert

Megosztás

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

Automattic – Ezt a sütit számos szolgáltatás, például a Jetpack és a Woocommerce használja.

Név Megőrzés Funkció
Funkcionális    
tk_ai munkamenet alatt Tárolja az egyedi felhasználói azonosítót

Megosztás

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

Fusion Theme – ezzel az eszközzel hoztuk létre a weblapot, ez egy weboldaltervező eszköz. A Fusion Theme adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Név Megőrzés Funkció
Funkcionális    
fusionredux_current_tab 1 hét  

Megosztás

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

WordFenceEzt a szolgáltatást a weboldal biztonságához használjukk. A WordFence második félként működik. A WordFence adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Név Megőrzés Funkció
Funkcionális    
wfwaf-authcookie-* 12 óra Meghatározzza, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve

Megosztás

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

A https://floware.hu egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek önmagukban nem teszik lehetővé a felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a felhasználó IP címe, a felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/időadata, illetve azon weboldal vagy reklám domain neve, amelyről a felhasználó eljutott a honlapra, vagy amelyre honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a https://floware.hu a honlap működtetéséhez szükségesek, de ezeket az adatokat nem a https://floware.hu oldal kezelője, hanem a tárhelyszolgáltatást nyújtó Magyar Hosting Kft. gyűjti. Ezeket az adatokhoz a https://floware.hu kezelője hozzáfér, de semmilyen célra azokat nem használja fel.

Alapelvek

A https://floware.hu a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A https://floware.hu minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

A jelen jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket a GDPR-és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

Adatkezelés célja és jogalapja: Az adat kezelésének célja kizárólag a kapcsolattartás.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon, panaszát kiemelten fogja kezelni a https://floware.hu. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info kukac floware pont hu

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

Az érintettnek legalább az alábbi információk kéréséhez joga van:

 • A https://floware.hu képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • A https://floware.hu adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés, akkor a https://floware.hu jogos érdeke;
 • Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetőleg a bírósági jogorvoslat lehetősége, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni.

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A https://floware.hu az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésre a https://floware.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a https://floware.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A https://floware.hu az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

A https://floware.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

1. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

2. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal nem történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez) nem történik.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Külső szolgáltatók

Név: Magyar Hosting Kft. székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. cégjegyzékszám: 01-09-968314
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás